تمرینات

عنواندرستاریخ درجتاریخ تحويل
pdf سوالات فیزیک دهم فصل ۳قسمت اولphysics 11395/11/12
pdf پاسخ سوالات تفکیکی فصل جریان فیزیک۳ تجربیphysics 31395/10/06
pdf سوالات تفکیکی فیزیک۳ فصل جریانphysics 31395/10/06
pdf پاسخ تفکیکی نهایی الکتریسیته ساکنphysics 31395/08/30
pdf سوالات تفکیکی فصل اول (الکتریسیته ساکن)physics 31395/07/28
pdf پاسخ تشریحی آزمون 1حرکت پیشphysics 41393/10/28
pdf کلید آزمون 1دینامیک پیشphysics 41393/10/28
pdf کلید آزمون حرکت شناسی(5)physics 21393/10/28
pdf کلید آزمون حرکت شناسی(4)physics 21393/10/28
pdf کلید آزمون حرکت شناسی(3)physics 21393/10/28
pdf کلید آزمون حرکت شناسی(2)physics 21393/10/28
pdf کلید آزمون حرکت شناسی(1)physics 21393/10/28
pdf پاسخ تشریحی الکتریسیته ساکن (3)physics 31393/10/28
pdf پاسخ تشریحی الکتریسیته ساکن (2)physics 31393/10/28
pdf پاسخ تشریحی الکتریسیته ساکن(1)physics 31393/10/28
pdf پاسخ تشریحی ترمودینامیک(3)physics 31393/10/28
pdf پاسخ تشریحی ترمودینامیک (2)physics 31393/10/28
pdf پاسخ تشریحی ترمودینامیک (1)physics 31393/10/28
pdf خودسنجی3دینامیک پیشphysics 41393/10/12
pdf خودسنجی2دینامیک پیشphysics 41393/10/12
pdf خودسنجی 1دینامیک پیش دانشگاهیphysics 41393/10/12
pdf خودسنجی2سینماتیک پیش دانشگاهیphysics 41393/09/301393/10/30
pdf خودسنجی 1سینماتیک پیش دانشگاهیphysics 41393/09/301393/10/30
pdf خودسنجی3الکتریسیته ساکنphysics 31393/09/301393/10/30
pdf خودسنجی2الکتریسیته ساکنphysics 31393/09/301393/10/30
pdf خودسنجی1الکتریسیته ساکنphysics 31393/09/301393/10/30
pdf خودسنجی3 ترمودینامیکphysics 31393/09/301393/10/30
pdf خودسنجی2ترمودینامیکphysics 31393/09/301393/10/30
pdf خودسنجی1 ترمودینامیکphysics 31393/09/301393/10/30
pdf خودسنجی5 حرکت شناسیphysics 21393/09/301393/10/30
pdf خودسنجی4 حرکت شناسیphysics 21393/09/301393/10/30
pdf خودسنجی3 حرکت شناسیphysics 21393/09/301393/10/29
pdf خودسنجی 2حرکت شناسیphysics 21393/09/301393/10/29
pdf خودسنجی1 حرکت شناسیphysics 21393/09/301393/10/28
pdf خودسنجی2 اندازه گیریphysics 21393/09/301393/10/28
pdf خودسنجی 1اندازه گیریphysics 21393/09/301393/10/28
jpg تکمیلی4فیزیک2نمونهphysics 21393/09/301393/10/06
jpg تکمیلی3فیزیک2نمونهphysics 21393/09/301393/10/06
jpg تکمیلی2فیزیک2نمونهphysics 21393/09/301393/10/06
jpg تکمیلی1فیزیک 2نمونهphysics 21393/09/301393/10/07
pdf فیزیک هالیدی فصل1General Physics1392/09/0120 آذر
×
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم